Документ № 8/13-40 від 05.10.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

07.10.2021


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

05.10.2021 м. Дружківка №8/13-40
 
Про затвердження Положення про старост Дружківської міської територіальної громади у новій редакції

З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів, що увійшли до Дружківської  міської територіальної громади, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020  №710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області», Закону України від 14.07.2021 №1638-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост»,  керуючись ст.ст.26, 541,59 Закону України  від  21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити   Положення про старост Дружківської міської територіальної громади  у новій редакції (додаток ).
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Дружківської міської ради           від 16.12.2020 №8/1-4 «Про затвердження Положення про старост Дружківської територіальної громади».
 3. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію Виниченко.
 4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін).

 

 

Міський голова                                                                                Володимир   ГРИГОРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                              рішення  міської ради

                                               від 05.10.2021  № 8/13-40

 

 

 

Положення

про старост Дружківської міської територіальної громади

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про старосту (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших актів законодавства та Регламенту Дружківської міської ради та визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2. Положення затверджується виключно на пленарному засіданні Дружківської міської ради.

1.3. Утворення на території Дружківської міської територіальної громади старостинських округів з визначенням переліку населених пунктів, що входять до їх складу, є виключною компетенцію Дружківської міської ради.

 

 1. Правовий статус старости

 

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується Дружківської міської ради на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

2.2. Дружківська міська рада за пропозицією міського голови може прийняти рішення про входження старости до складу виконавчого комітету Дружківської міської ради за посадою.

2.3. Староста працює на постійній основі в апараті Дружківської міської ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом виконавчого комітету - у виконавчому комітеті Дружківської міської ради.

2.4. На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для міського голови.

2.5. Староста не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.6. Порядок організації роботи старости визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також цим Положенням.

 

 1. Порядок затвердження на посаду, звільнення з посади

та припинення повноважень старости

 

3.1. Затвердження на посаду старости:

1) на посаду старости може бути затверджена особа - громадянин України, який має право  голосу  відповідно  до  статті 70 Конституції України,    незалежно   від  раси,   кольору

                                                                                                               Продовження додатку

 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану;

2) староста затверджується Дружківською міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

- з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів;

- з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - більше 14 відсотків голосів;

- з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч - більше 10 відсотків голосів;

- з кількістю жителів більше 30 тисяч - більше 7 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана Дружківською міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного  скликання Дружківської міської ради.

Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости затверджується Дружківською міською радою;

3) на посаду старости не може бути затверджена особа, щодо якої наявні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, визначені Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції";

4) на посаду старости не може бути затверджена особа, яка визнана судом недієздатною; має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; за рішенням суду позбавлена права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку; у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування буде безпосередньо підпорядкована близьким особам.

 

 

                                                                                                               Продовження додатку

 

3.2. Звільнення з посади старости:

Виключно на пленарному засіданні Дружківської міської ради вирішується питання звільнення з посади старости.

3.3. Припинення повноважень старости:

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, повноваження старости припиняються на підставі і в порядку, визначених законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами України, а також у разі:

- порушення ним Присяги посадової особи місцевого самоврядування;

порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

Староста, якого притягнуто до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією або стосовно якого набрало законної сили рішення суду щодо визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

 1. Повноваження, обов'язки та права старости

 

4.1. Староста:

1) уповноважений Дружківською міською радою, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Дружківської міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях Дружківської міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу;

3) бере участь у засіданнях виконавчого комітету Дружківської міської ради;

4) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Дружківської міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

5) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів

6) надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг;

7) бере участь в організації виконання рішень Дружківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

8) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

9) вносить пропозиції до виконавчого комітету Дружківської міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів Дружківської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

10) бере участь у підготовці проектів рішень Дружківської міської ради, що стосуються майна Дружківської міської територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

 

                                                                                                               Продовження додатку

 

11) бере     участь    у   здійсненні контролю    за використанням об’єктів    комунальної

власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

12) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи Дружківської міської ради про результати такого контролю;

13) отримує від виконавчих органів Дружківської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

14) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;

15) за рішенням Дружківської міської ради вчиняє на території відповідного старостинського округу нотаріальні дії, передбачені законом.

16) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими законами України.

4.2. Староста зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Дружківської міської територіальної громади, регламенту Дружківської міської ради, регламенту виконавчого комітету Дружківської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Дружківською міською територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, членами Дружківської міської територіальної громади;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Дружківської міської ради, пленарних засіданнях Дружківської міської ради;

3) брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідного старостинського округу та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів жителів відповідного старостинського округу та здійснювати моніторинг їх виконання, а також звітувати про хід та результати виконання рішень зборів перед жителями відповідного старостинського округу;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішеннями Дружківської міської ради, інших актів Дружківської міської ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету та інших виконавчих органів Дружківської міської ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом жителів відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів відповідного старостинського округу з питань їх соціально-економічного та культурного розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від жителів відповідного старостинського округу заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Дружківської міської територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою території відповідного старостинського округу вживати заходів до його підтримання в належному стані;

9) сприяти проведенню передбачених контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

                                                                                                               Продовження додатку

 

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу станом виконання встановлених рішеннями Дружківської міської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів Дружківської міської територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) подавати пропозиції виконавчим органам Дружківської міської ради (головним розпорядникам бюджетних коштів) до Прогнозу місцевого бюджету та Проекту бюджету Дружківської територіальної громади, проєкту Стратегії розвитку Дружківської міської територіальної громади, програмних документів на середньостроковий період, в частині питань, що стосуються відповідного старостинського округу;

12) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності Дружківської міської територіальної громади, що розташовані на території старостинського округу;

13) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення старостинського округу;

14) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

15) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Дружківської міської територіальної громади та держави;

16) своєчасно надавати інформацію до відповідних переліків об’єктів комунальної власності щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного старостинського округу;

17) не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Дружківською міською радою термін, звітувати про свою роботу перед Дружківською міською радою, жителями відповідного старостинського округу;

18) дотримуватися правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, встановлених законодавчими актами України, Статутом Дружківської міської територіальної громади, іншими актами її органів;

19) виконувати поточні доручення Дружківської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, звітувати про їх виконання;

20) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

21) вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;

22) надавати фізичним та юридичним особам, які проживають/знаходяться на території відповідного старостинського округу довідки, акти та характеристики на їх вимогу;

23) в межах своїх повноважень, та з дотриманням вимог діючого законодавства України, на офіційні запити правоохоронних органів, державних органів та суддів, надавати характеристики, довідки, акти та інформацію, що стосується фізичних та юридичних осіб, які проживають/знаходяться на території відповідного старостинського округу;

24) шанобливо ставитися до жителів відповідного старостинського округу та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;

25) здійснювати заходи із ведення господарського обліку на території відповідного старостинського округу.

4.3. Староста має право:

1) офіційно представляти жителів відповідного старостинського округу в органах місцевого самоврядування Дружківської міської територіальної громади;

2) брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Дружківської міської ради, засіданнях її постійних комісій, на яких розглядаються питання, що стосуються

                                                                                                               Продовження додатку

 

інтересів жителів відповідного старостинського округу;

3) на гарантований виступ на пленарних засіданнях Дружківської міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) одержувати від виконавчих органів Дружківської міської територіальної громади та їх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території Дружківської міської територіальної громади інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

5) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна Дружківської міської територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Дружківської міської ради з питань, що стосуються інтересів відповідного старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету Дружківської міської ради тексти заяв та звернень жителів відповідного старостинського округу з питань, що стосуються їх інтересів чи інтересів старостинського округу загалом;

7) порушувати перед Дружківською міською радою та її виконавчим комітетом питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції Дружківської міської ради та її виконавчих органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу незалежно від форми власності;

8) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 7 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

9) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

10) сприяти залученню жителів відповідного старостинського округу до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;

11) звертатися до правоохоронних органів та інших суб’єктів, що здійснюють діяльність спрямовану на охорону громадського порядку, публічної безпеки, правил благоустрою, вчинення інших протиправних дій на території відповідного старостинського округу.

 

 1. Організація роботи старости

 

5.1.Староста здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту Дружківської міської ради, Регламенту виконавчого комітету Дружківської міської ради, цього Положення, правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Дружківської міської ради, Інструкції з діловодства у виконавчих органах Дружківської міської ради та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання організації діяльності старости.

5.2. Графік   прийому  старостою    жителів  відповідних   сіл,   селищ затверджується  розпорядженням  міського  голови.

5.3. Староста має гербову печатку та штамп  встановленого зразка, які використовує для засвідчення документів в межах наданих повноважень. Несе особисту відповідальність за збереження та законність використання печатки та штампу. Збереження печатки та штампу здійснюється в умовах, що забезпечують їх надійне зберігання. На період відсутності старости    (відпустка,    відрядження, перебування на лікарняному тощо)   печатка   та штамп

                                                                                                               Продовження додатку

 

передаються іншій посадовій особі, визначеній розпорядженням міського голови.

5.4 Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Дружківською міською радою у встановленому діючим законодавством України порядку  та фінансується за рахунок коштів бюджету Дружківської територіальної громади на відповідний бюджетний рік.

 

 1. Підзвітність та підконтрольність старости

 

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним Дружківській міській раді та підконтрольним міському голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Дружківською міською радою термін, звітує про свою роботу перед Дружківською міською радою, жителями старостинського округу.

6.3. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради та розміщуються у її приміщенні не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.

 

 1. Відповідальність старости

 

7.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Дружківською міською радою.

7.2. Староста несе повну персональну відповідальність за зберігання печаток, штампів, бланків, документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації відповідно до  вимог чинного законодавства України.

7.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності у визначеному законодавством України порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                                                Костянтин ХОРС

 

 

Положення про старост Дружківської територіальної громади у новій редакції підготовлене заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дружківської міської ради.

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                            Наталія ВИНИЧЕНКО

 

 

 

Про затвердження   Положення про старост Дружківської міської територіальної громади  у новій редакції

 

З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів, що увійшли до Дружківської  міської територіальної громади, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020  №710-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області», Закону України від 14.07.2021 №1638-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост»,  керуючись ст.ст.26, 541,59 Закону України  від  21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити   Положення про старост Дружківської міської територіальної громади  у новій редакції (додаток ).
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Дружківської міської ради           від 16.12.2020 №8/1-4 «Про затвердження Положення про старост Дружківської територіальної громади».
 3. Координаційне забезпечення щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію Виниченко.
 4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковилін).

 

 

Міський голова                                                                                Володимир   ГРИГОРЕНКО

 

ДОДАТОК