Друкувати


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

30.08.2021 м. Дружківка №8/12-27
 
Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області у новій редакції

Розглянувши службовий лист завідувача відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області Тетяни ЧИКАЛОВОЇ від 05.08.2021 № 0.22/249/21, відповідно до Закону України від 17.01.2019 №2671-VІІІ «Про соціальні послуги», Типового положення про центр надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №177, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Порядок організації надання соціальних послуг»,  постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, керуючись  ст. 34 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області (додаток).
  2. Уповноважити директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області здійснити заходи щодо державної реєстрації Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області у порядку, встановленому чинним законодавством України.
  3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 12.05.2017 № 7/25-10 «Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області».
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та екології (БАНДУРА).

 

Міський голова                                                                                         Володимир ГРИГОРЕНКО


 

 

Додаток 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

                          Рішенням  міської ради

                              Від 30.08.2021 № 8/12-27                

  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області

 

Дружківська міська територіальна громада  2021

 

І Загальні положення

1.1 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області (далі – територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої, з урахуванням потреб громади, приймає  Дружківська міська рада (далі - Засновник).

Територіальний центр є неприбутковою установою, яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників) працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших повʼязаних з ними осіб. Доходи (прибутки) територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах з метою подолання або мінімізації цих обставин, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування.

Зміни до Положення проводяться згідно вимог чинного законодавства України шляхом затвердження Положення в новій редакції Засновником та підлягають державній реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

В разі припинення діяльності територіального центру (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи за рішенням Засновника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності об’єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету Дружківської об’єднаної територіальної громади в частині грошових коштів.

1.2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Конвенцією про права людини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

 1.3.  Територіальний центр провадить свою діяльність за принципами дотримання прав людини, прав осіб з інвалідністю, гуманізму, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків, поваги до честі та гідності,  толерантності, соціальної справедливості, адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, комплексності, максимальної ефективності та прозорості використання бюджетних та інших коштів, законності, конфіденційності, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

1.4.  Засновник: Дружківська міська рада (ЄДРПУ 04052761).

Місцезнаходження:  вул. Соборна, 16, м. Дружківка, Донецька обл..,  Україна, 84205.

1.5. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штамп та бланки.

1.6. Повне найменування: територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області.

Скорочене найменування: територіальний центр м. Дружківки.

1.7. Місцезнаходження: вул. Індустріальна,14, м. Дружківка, Донецька обл.., Україна, 84205.

1.8. На отримання соціальних послуг у територіальному центрі мають право:

особи похилого віку;

особи з інвалідністю;

особи з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;

особи з хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

особи з психічними та поведінковими розладами;

особи, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

1.9. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

1.10. Положення про територіальний центр і його структура за пропозицією управління соціального захисту населення Дружківської міської ради (далі – управління соціального захисту населення), погоджені, відповідно з Департаментом соціального захисту населення Донецької області державної адміністрації, затверджуються Засновником. Кошторис, плани асигнувань, помісячні плани використання бюджетних коштів, зміни до них,  штатний розпис територіального центру затверджує керівник органу, що його утворив.

1.11. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту населення Донецької області державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління соціального захисту населення. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Територіальний центр взаємодіє зі структурними підрозділами Засновника, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

ІІ Завдання та права територіального центру

  1. Основними завданнями територіального центру є:

2.1 виявлення осіб, зазначених у пункті 7 цього Положення, оцінювання (визначення) їхніх індивідуальних потреб в отриманні соціальних послуг;

2.2  забезпечення якісного надання соціальних послуг;

2.3 установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами осіб, яких обслуговуює територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 7 цього Положення;

 2.4 інформування населення громади про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, умови та порядок їх отримання через ЗМІ, на сторінці у фейсбуці тощо.

 

Територіальний центр має право:

2.5   самостійно визначати форми та методи роботи;

2.6  залучати на договірній основі фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у структурних підрозділах територіального центру;

2.7 залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг;

2.8 надавати соціальні послуги з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 2.9 надавати соціальні послуги за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

ІІІ Адміністративне управління

  1. У територіальному центрі створено такі структурні підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальної послуги догляду вдома);

- відділення денного перебування ( до складу якого входить пункт прокату засобів малої механізації);

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (до  складу  якого  входить   пункт  прийому  та  видачі  вживаних речей);

 

3.1. Структурний підрозділ територіального центру очолює завідувач, якого призначає на посаду і звільняє з посади директор територіального центру за погодженням з управлінням соціального захисту населення. Завідувач структурного підрозділу територіального центру  повинен мати вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи не менше як три роки.

3.2. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади за результатами конкурсного відбору, відповідно до рішення Засновника територіального центру за поданням управління соціального захисту населення.

3.3. Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має повну вищу освіту з освітнім рівнем магістра, спеціаліста у відповідній галузі знань і стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше як п’ять років.

3.4. Директор територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, персонально відповідає за виконання покладених на територіальний центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов’язки заступника директора і завідувачів структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає Засновнику, що утворив територіальний центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

5) укладає договори, у тому числі про надання соціальних послуг, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;

6) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, у тому числі на:

проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або надання грошової компенсації за їх придбання);

придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування осіб, організовує і контролює їх виконання, вирішує питання добору персоналу, вживає заходів щодо забезпечення територіального центру кваліфікованими кадрами, визначає посадові обов’язки між працівниками з урахуванням їх взаємозамінності, організовує атестацію, навчання персоналу на робочому місці, підвищення кваліфікації, у разі порушення трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків накладає дисциплінарні стягнення на працівників;

  9) розробляє і подає на затвердження Засновнику проект Положення про територіальний центр;

10) затверджує Положення про структурні підрозділи територіального центру                  ;

11) забезпечує співпрацю територіального центру з іншими установами, організаціями, закладами, зокрема із закладами охорони здоров’я, освіти, органами поліції, громадськими об’єднаннями;

 12) забезпечує подання звітності щодо діяльності територіального  центру;

13) забезпечує дотримання працівниками територіального центру державних стандартів соціальних послуг;

 14) організовує проведення внутрішнього оцінювання якості надання соціальних послуг;

 15) забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, проведення заходів із поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм;

 16) подає трудовому колективу на затвердження (при укладанні колективного договору) правила внутрішнього трудового розпорядку;

 17) забезпечує дотримання працівниками територіального центру правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

ІV Фінансово – господарська діяльність

4.1. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також за рахунок благодійних коштів осіб, підприємств, установ та організацій.

4.2. Ведення бухгалтерського обліку територіального центру здійснюється централізованою бухгалтерією при управлінні соціального захисту населення. Право першого підпису має директор територіального центру, право другого підпису – головний бухгалтер централізованою бухгалтерією при управлінні соціального захисту населення.

4.3. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Засновником.

4.4. Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності з врахуванням потреб та специфіки діяльності територіального центру відповідно Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики. В залежності від потреб громади в наданні соціальних послуг, за рішенням Засновника, може змінюватись структура понад типову структуру та штатна чисельність понад Типові штатні нормативи, які затверджені Мінсоцполітики. Тривалість робочого часу та відпусток працівників територіального центру  встановлюється відповідно до чинного законодавства.

4.5. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати по сумісництву чи на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

4.6. У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що затверджується наказом Мінсоцполітики.

4.7. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам, зазначеним у пункті 7 цього цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Територіального центру м. Дружківка.

V Контроль за діяльністю територіального центру

5.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до законодавства України.

 5.2.  Положення набуває чинності після його реєстрації в уповноважених для цього органах.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності після їх реєстрації в порядку, установленому чинним законодавством України.

 5.4. Питання, не врегульовані даним Положенням регулюються чинним законодавством України.

VІ Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними  підрозділами територіального центру

6.1. Територіальний центр надає такі соціальні послуги:

догляд вдома;

натуральна допомога;

соціальна адаптація.

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

консультування;

консультативний кризовий телефон;

представництво інтересів;

екстрене (кризове) втручання;

інформування;

транспортні послуги.

 6.2. Структурні підрозділи територіального центру забезпечують надання соціальних послуг:

особам похилого віку;

особам з інвалідністю;

особам з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;

особам з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);

особам з психічними та поведінковими розладами;

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю.

6.3. Подання заяви, збір інформації та необхідних документів для прийняття рішення  управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради об’єднаної територіальної громади (далі – управління) про надання соціальних послуг проводиться відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, установленого Кабінетом Міністрів України.

6.4. Після надходження рішення про надання соціальних послуг разом з  інформацією про особу, копією медичного висновку про стан здоров’я особи похилого віку, особи з інвалідністю та відсутність медичних протипоказань для надання соціальних послуг (далі – медичний висновок) територіальний центр протягом строку, визначеного в державних стандартах соціальних послуг, визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює їхній обсяг, складає індивідуальний план надання соціальної послуги, видає наказ про взяття отримувача соціальної послуги на обслуговування та укладає з ним договір про надання таких послуг.

6.5. Строк дії договору про надання соціальних послуг може бути продовжений за результатами оцінювання потреб отримувача соціальних послуг та перегляду індивідуального плану на строк його виконання.

6.6. Оцінювання потреб особи у соціальних послугах проводиться не менше як за 30 календарних днів до закінчення строку дії договору, якщо інше не передбачено таким договором.

6.7. Рішення  про надання послуг екстрено (кризово) приймається управлінням невідкладно  та протягом однієї доби територіальним центром, відповідно до потреб особи, проводиться термінове втручання в кризову ситуацію.

6.8. Особи, зазначені в пункті 2 цього переліку, для надання соціальних послуг подають заяву (у письмовій або електронній формі) управлінню.

6.9. У разі виявлення та за згодою осіб, зазначених у пункті 2 цього переліку, територіальний центр протягом п’яти робочих днів з дати виявлення проводиться оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, за результатами якого складає відповідний Акт, який не пізніше ніж протягом наступного дня, разом з заявою про надання соціальних послуг і пакета документів, що додаються до неї, подає до управління для прийняття рішення про надання соціальних послуг.

 6.10. У разі звернення особи до управління для отримання соціальних послуг, територіальний центр не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дати сформованого запиту управління на її проведення, проводить оцінювання потреб особи у соціальних послугах, яке оформляє відповідним Актом та надсилає управлінню для прийняття рішення про надання соціальних послуг. Якщо особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх отримання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

6.11. Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, акта оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, індивідуального плану, журналу обліку осіб, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

6.12. Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) в обсязі, визначеному державними стандартами:

1) особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю – усі соціальні послуги, зазначені в пункті 1 цього переліку;

2) особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, – інформування, консультування, представництво інтересів, екстрене (кризове) втручання;

3) особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше ніж два прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

6.13. Територіальний центр може надавати платні (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства) соціальні послуги у порядку, визначеному законодавством та цим переліком, особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

6.14. Розмір плати за соціальні послуги встановлюється територіальним центром у визначеному законодавством  порядку і затверджується його директором.

6.15. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

6.16. Територіальний центр може надавати соціальні послуги в обсязі, визначеному державними стандартами соціальних послуг, з установленням диференційованої плати у визначеному законодавством порядку особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, однак не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб. Соціальні послуги понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

6.17. На кожну особу, яку обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа з дотриманням вимог Законів України „Про захист персональних даних” і „Про інформацію”.

6.18. В особовій справі міститься рішення про надання соціальних послуг разом з інформацією про особу, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), копія Акту оцінки потреб особи, наказ про прийняття, індивідуальний план, договір про надання соціальних послуг. Формування, облік та зберігання особової справи проводиться у відділенні, яке обслуговує особу.

6.19. Робітники територіального центру, які надають соціальні послуги, зобов’язані відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо осіб, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти отримувачів соціальних послуг.

VІІ Підстави для відмови особі у надані чи припинення надання соціальних послуг

7.1. Особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі:

 1) відсутності потреби осіб, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи;

  2) ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа;

  3) наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

7.2. Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг особі у разі загрози її життю чи здоров’ю.

1) надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням осіб або в односторонньому порядку у разі:

2) відсутністі потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;

 3) закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

 4) відмови особи від отримання послуг  та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

 5) зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

6) невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

 7) виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

8)  смерті отримувача соціальних послуг. Для підтвердження даних про смерть отримувача соціальних послуг використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.

 9)  дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

10) у разі виявлення в отримувача соціальних послуг у процесі надання соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, визначених переліком, затвердженим МОЗ, надання соціальних послуг припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг;

11) припинення діяльності територіального центру. У такому разі   орган виконавчої влади Дружківської міської територіальної громади вживає заходів щодо забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства тощо).

7.3. Надання соціальних послуг не може бути припинено у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.

7.4. Про припинення надання соціальних послуг особі видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, робиться позначка в журналі обліку із зазначенням дати та причини. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг особі, надсилається до управління протягом трьох робочих днів з дати припинення надання соціальних послуг.

Секретар міської ради                                                            Костянтин ХОРС

 

Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківки Донецької області розроблено територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Дружківка Донецької області

 

 

Директор територіального центру                                        Ольга ЧЕНЦОВА


Пояснювальна записка

Положення

Аркуш погодження