Документ № 7/74-4 від 24.06.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.07.2020


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

24.06.2020 м. Дружківка №7/74-4
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2012 №6/14-42 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м. Дружківка»

               Розглянувши службовий лист начальника міського фінансового управління Дружківської міської ради Трушиної І.В. від 01.06.2020 № ВИХ-0.123/247/20, відповідно до ст.140-147 розділу I Закону України від 16.01.2020 № 466-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ст. 8-14 розділу I Закону України від 10.07.2018 № 2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

     ВИРІШИЛА

 

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 05.01.2012 №6/14-42 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території
  м. Дружківка», а саме: до Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м. Дружківка (додаток).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  планування  бюджету та фінансів  (Підопригора).            

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                В.Б. ГРИГОРЕНКО 

 

 

 

 Додаток      

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                           

рішення міської ради

від 24.06.2020 №7/74-4 

  

 

Зміни

до Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м. Дружківка

1) У розділі 1:

У пункті 1.4:

-підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень";

-абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

"обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень";

-підпункти 3,4 викласти в такій редакції:

"3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 гривень";

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог:

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

не використовують працю найманих осіб;

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів";

У підпункті 1.4.3:

в абзаці першому слово "приєднання" виключити;

в абзаці другому слова "або приєднуються" виключити;

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

Продовження додатку

"Якщо сільськогосподарський товаровиробник реорганізується шляхом приєднання згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на усіх учасників такої реорганізації";

Підпункт 1.4.4 викласти в такій редакції:

"1.4.4. Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які брали участь у їх утворенні та були припинені в результаті злиття, дорівнює або перевищує 75 відсотків";

У підпункті 1.4.5  слова "Сільськогосподарські товаровиробники" замінити словами "Сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи";

Підпункт 1.4.7  викласти в такій редакції:

"1.4.7. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків, а фізичні особи - підприємці - у рік державної реєстрації".

2) У розділі 21:

Пункт 2111.2 викласти в такій редакції:

"2-1.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю.

У разі якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю".

 3) У розділі 3:

         У пункті 3.2 слова "у межах до" замінити словами "не більше";

 Підпункт "б" підпункту 4 пункту 3.8 викласти в такій редакції:

"б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу".

4) У розділі 4:

Продовження додатку

 

 Абзац другий пункту 4.1 доповнити словами і цифрами "(крім податкового періоду для податкової звітності з податку на додану вартість, визначеного пунктом 202.1 статті 202 Податкового Кодексу)";

У пункті 4.2 слова "сільськогосподарських товаровиробників" замінити словами "сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб";

Абзац другий пункту 4.4 після слів "встановленої для третьої групи" доповнити словами "а також четвертої групи (фізичні особи)".

5) У розділі 5:

У пункті 5.9:

-підпункт 5.9.3 викласти в такій редакції:

“5.9.3. фізичні особи - підприємці, які у звітному періоді обрали спрощену систему оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену для четвертої групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, та юридичні особи, реорганізовані шляхом приєднання або утворені протягом року шляхом злиття або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 цього пункту”;

6) У розділі 6:

В абзаці  третьому пункту 6.10 слова "другої і третьої груп" замінити словами "другої - четвертої груп".

7) У розділі 7:

У пункті 7.1:

Підпункт 1 доповнити словами і цифрами "крім випадків, передбачених абзацами другим і третім підпункту 133.1.1 та підпунктом 133.1.4 пункту 133.1 статті 133 Податкового Кодексу";

У підпункті 2  слова "першої - третьої групи" замінити словами "першої - четвертої групи";

Підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва";

Пункт 7.4 після слів "четвертої групи" доповнити словами "(юридичними особами)";

Доповнити пунктом 7.6 такого змісту:

"7.6. Платник єдиного податку - юридична особа, що визнається контролюючою особою над контрольованими іноземними компаніями відповідно до статті 39-2 Податкового Кодексу, здійснює нарахування та сплату податку на прибуток підприємств у порядку, розмірі та строки, встановлені розділом III Податкового Кодексу".

8) У розділі 8:

У пункті 8.1:

Продовження додатку

У підпункті   8.1.1 :

абзац перший після слів "контролюючого органу" доповнити словами "за місцем податкової адреси";

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";

4) державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

У пункті 8.2:

У підпункті   8.2.3  підпункт 8  після слів "податкового боргу" доповнити словами і цифрами "у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 Податкового Кодексу";

Пункт 8.6 викласти в такій редакції:

"8.6. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.

У разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка";

У пункті 8.8:

У підпункті 8.8.1:

В абзаці першому слова і цифри "до 20 лютого" замінити словами і цифрами "не пізніше 20 лютого";

Абзац третій доповнити словами "(юридичні особи)";

Абзац четвертий після слів "сільськогосподарського товаровиробництва" доповнити словами "(юридичні особи)";

Доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Фізичні особи - підприємці, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену цим підпунктом звітність протягом 20 календарних днів з дня подання такої заяви";

У підпункті 8.8.2 слова "Сільськогосподарські товаровиробники" замінити словами "Сільськогосподарські товаровиробники - юридичні особи";

В абзаці першому підпункту 8.8.4 слова "сільсько-господарський товаровиробник" замінити словами "сільсько-господарський товаровиробник - юридична особа";

Доповнити підпунктами 8.8.5-8.8.8 такого змісту:

Продовження додатку

"8.8.5. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.

Заява подається на вибір платника податків в один із способів, визначених частинами 1-4 підпункту 8.1.1 пункту 8.1 статті 8 цього Положення.

8.8.6. Платники єдиного податку четвертої групи (фізичні особи - підприємці), які у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом "б" підпункту 4 пункту 1.4 статті 1 цього Положення, зобов’язані сплатити у поточному році податок у розмірі, що розраховується виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку, та з наступного податкового (звітного) кварталу перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування.

Заява про такий перехід подається таким платником податку не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності умов (критеріїв), передбачених підпунктом "б" підпункту 4 пункту 1.4 статті 1 цього Положення.

8.8.7. Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну заяву у порядку згідно з пунктом 8.2 статті 8 цього Положення, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку.

8.8.8. Сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи. Норми цього підпункту не застосовуються у разі анулювання реєстрації платником єдиного податку четвертої групи юридичної особи за ініціативою контролюючого органу";

Доповнити пунктом 8.9 такого змісту:

"8.9. Відомості про реєстрацію або анулювання реєстрації фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку четвертої групи у формі витягу з реєстру платників єдиного податку не пізніше 30 календарних днів з дня такої реєстрації надаються контролюючим органом органу місцевого самоврядування за податковою адресою такого платника податку".

9) У розділі 9:

Пункт 9.4 після слова та цифр "пункту 8.1" доповнити словами та цифрами "та підпунктом 8.8.5 пункту 8.8";

Підпункт 4 пункту 9.7 виключити;

Пункт 9.9 викласти в такій редакції:

"9.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно у контролюючому органі за місцем податкової адреси отримати (у тому числі в електронному вигляді) витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу з

Продовження додатку

реєстру платників єдиного податку для зареєстрованих платників єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для суб’єктів господарювання, які подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, - двох робочих днів з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру";

У пункті 9.10:

підпункт 3 після слова та цифр "пункту 8.2" доповнити словами та цифрами "та підпунктом 8.8.6 пункту 8.8";

підпункт 4 після слів "сільськогосподарського товаровиробництва" доповнити словами "юридичної особи";

доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену підпунктом 5.9.1 пункту 5.9 статті 5 та  підпунктом 8.8.1 пункту 8.8 статті 8 цього Положення".

В абзаці першому пункту 9.13 слова "фізичних осіб - підприємців та" доповнити словами "громадських формувань і".

 

Секретар міської ради                                                                      В.Б.ГРИГОРЕНКО      

 

      

       Зміни до Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м. Дружківка підготовлені міським фінансовим управлінням Дружківської міської ради.

 

Начальник міського

фінансового управління                                                                  І.В.ТРУШИНА

 

 

                        

 

 

 

Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради

«Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2012 №6/14-42 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території
м. Дружківка».

      Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 05.01.2012 №6/14-42 «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку на території м. Дружківка», спрямований на встановлення відповідності Положення до ст. 266 Податкового кодексу, в яку ст.140-147 розділу I Закону України від 16.01.2020 № 466-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» були внесені зміни:

 1. Збільшення обсягу доходів для перебування у І-ІІІ групах платників єдиного податку: для І-ї групи (з 300 тис. до 1 млн грн), ІІ-ї групи (з 1,5 млн до 5 млн грн) та ІІІ-ї групи (з 5 млн до 7 млн грн).

При цьому  обсяг доходу, який вимагає застосування РРО, не змінювався – 1 млн.грн.

      Розмір ставок єдиного податку закон не змінює.

 1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від неї - встановлено зменшення строку подання заяви про перехід на ставку 3% платником ІІІ групи з 15-ти до 10-ти днів до початку кварталу, у якому буде застосовуватися нова ставка; 
 2. Новий звітний період для ПДВ. «Єдинники», які сплачують ПДВ, тобто «єдинники» ІІІ групи з ставкою 3% та «єдинники» 4 групи (сільгоспвиробники), повинні будуть подавати декларацію з ПДВ щомісячно.
 3. Базою оподаткування податків для «єдинників» IV групи - вважається нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим Кодексом для справляння плати за землю.
 4. Пільги у вигляді несплати земельного податку не буде в платників єдиного податку 1-3 груп при наданні земельної ділянки або нерухомого майна, яке на ній розташовано, в оренду або в позичку. 
 5. Витяг з Реєстру платників єдиного податку можна буде отримати в електронному вигляді.
 6. Анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 грн.

Начальник міського фінансового управління                                      І.В.ТРУШИНА