ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік»

  1. Замовник стратегічної екологічної оцінки:

Виконавчий комітет Дружківської міської ради (Код ЄДРПОУ 35783188)

адреса: 84205, Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка 

тел. +380 (62) 674-28-26, +380 (62) 673-55-45

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до п. 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік (далі - Програма) – документ державного планування місцевого рівня, що затверджується розпорядженням начальника Дружківської міської військової адміністрації.

Враховуючи умови воєнного стану в Україні, головною метою Програми є відновлення економіки, соціальної та гуманітарної сфер, створення умов для економічного зростання та вдосконалення механізмів управління розвитком Дружківської міської територіальної громади, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання екологічних стандартів, доступності спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.

Програма враховує основні пріоритети розвитку громади, містить конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі місцевих галузевих програм, законодавчих та нормативних актів з питань державної економічної політики.

У період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», розроблення та затвердження програм економічного і соціального розвитку областей, районів, міст на наступний рік здійснюється відповідно до положень чинного законодавства, зокрема законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 №1602-ІІІ (зі змінами), «Про засади державної регіональної політики» (зі змінами, внесеними згідно із Законом №2389-IX від 09.07.2022), «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 №389-VIII (зі змінами), «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 №2134-ІХ, відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (щодо особливостей формування та виконання місцевих бюджетів, затвердження/внесення змін до місцевих (цільових) програм).

У Програмі  враховані положення документів державного планування, які діють на державному та регіональному рівнях:

 -       Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 щодо Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року;

 -       Програма діяльності Кабінету Міністрів України (затверджена постановою Верховної Ради України від 04 червня 2020 року № 665-IX);

 -       Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 №695;

 -       Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179;

 -       Стратегії людського розвитку, затвердженої Указом Президента України від 02 червня 2021 року № 225/2021;

 -       Національним планом управління відходами до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117-р

-        Стратегією розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженою розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 17.02.2020 № 147/5-20;

-        Регіональною програмою моніторингу стану довкілля  в Донецькій області, затвердженою розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 № 20/5-20);

-        Міжвідомчою регіональною програмою «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки», затвердженою розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.01.2020 № 21/5-20).

Заходи Програми перекликаються з цілями місцевих програм, таких як:

-        Міська програма «Розвиток соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми на території Дружківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 27.01.2021№ 8/5-5;

-        Міська програма соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Дружківської міської територіальної громади на 2023-2024 роки, затвердженої розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 03.07.2023 № 123;

-        Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров’я м. Дружківка та їх розвиток на 2020-2025 роки.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

  1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Для реалізації окремих видів діяльності та розміщення певних об’єктів законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля в частині визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисні і охоронні зони) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища.

Напрями діяльності Програми реалізуються через здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

  1. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі-СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси, біорізноманіття та рекреаційні зони, наслідки для здоров'я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки впливу впровадження заходів Програми на території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено.

Зважаючи на комплексність завдань проєкту Програми, яка обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, потрібно розглянути виправдані альтернативи планованих рішень. Запропонований проєкт Програми слід розглядати як найсприятливіший. В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки також потрібно розглянути «нульову» альтернативу (опис та оцінка ситуації у випадку незатвердження Програми).

Найбільш ймовірними є оптимістичний та реалістичний сценарії розвитку. Саме тому, в разі потреби, виправдані альтернативи мають бути розглянуті в межах цих сценаріїв.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою СЕО є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення завдань раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення СЕО буде використана інформація про поточний стан довкілля, основні екологічні проблеми; статистична інформація; інформація, що включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту; інша доступна інформація.   

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами України. Законом встановлено, що використання природних ресурсів здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог:

а)      раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування сучасних технологій;

б)      здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в)      здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г)       застосування методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров'я населення;

д)      збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е)       здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є)       здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проєкту документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік», подаються в письмовому вигляді до виконавчого комітету Дружківської міської ради за адресою: 84205, Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка

aбо на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Контактна особа: заступник начальника відділу економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради, телефон +380992921203.

Строк подання зауважень та пропозицій триватиме до 31 жовтня 2023 року включно.

 

Начальник Дружківської міської

військової адміністрації Краматорського

району Донецької області