Результати моніторингу наслідків виконання документа

державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку

Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік» для довкілля,

у тому числі для здоров’я населення

Згідно ст. 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Основні вимоги організації та здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення визначені «Порядком здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1272 (із змінами).

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу, враховують специфіку документа державного планування, період, на який здійснюється планування, та необхідність здійснення моніторингу на різних стадіях виконання документа державного планування. Здійснення таких заходів забезпечує можливість:

 • виявлення наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування;
 • виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків, виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Оцінка фактичного впливу на довкілля, у тому числі на здоров'я населення, здійснюється на підставі та з урахуванням моніторингу стану навколишнього природного середовища в результаті реалізації документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік» (далі – Програма).

Моніторинг базується на розгляді обмеженої кількості відібраних показників, які запропоновано за кожним із стратегічних напрямів відповідно до розроблених Заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік» для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, і аналізі досягнення запланованих результатів. Для моніторингу наслідків реалізації Програми застосовуються екологічні показники, особливо ті, для яких є моніторингові дані.

Враховуючи те, що відповідно до положень Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-XI «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» органи державної статистики призупинили оприлюднення статистичної інформації, за деяким винятком, моніторинг виконання Програми щодо:

 • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювати за даними, отриманими від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації;
 • якості питної води з централізованих джерел водопостачання, - за даними, отриманими від Сіверсько-Донецького Басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України;
 • скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти (каналізаційну мережу), - за даними Дружківського виробничого управління водопроводно-каналізаційного господарства обласного комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»;
 • санітарного очищення території громади (охоплення районів громади/споживачів громади послугами з вивозу відходів), - за даними управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради, Дружківського комунального автотранспортного підприємства 052805 Дружківської міської ради;
 • наявності несанкціонованих сміттєзвалищ (кількості виявлених та ліквідованих стихійних сміттєзвалищ), - за даними управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради, Дружківського комунального автотранспортного підприємства 052805 Дружківської міської ради;
 • захворюваності населення, - за даними відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради.

У разі відсутності даних щодо зазначених показників, як альтернативний варіант, можуть бути використані статистичні дані щодо стану атмосферного повітря та водних ресурсів на території району або області. 

За інформацією, яку отримано від департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) на запит стосовно стану атмосферного повітря в адміністративних межах населених пунктів Дружківської міської територіальної громади (лист від 29.04.2024 № 10-17/1100/90-24), ситуація така: відповідно до Положення про Департамент, до його компетенції входить регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел атмосферне повітря шляхом видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; інформація щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел в процесі виконання своїх обов’язків Департаментом не створюється.

На офіційному веб-сайті ГУ статистики у Донецькій області оприлюднено інформацію стосовно викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах Донецької області, згідно з якими обсяг викидів по Краматорському району Донецької області у 2021 році становить 43429,7 тонн; інформація за 2022, 2023 рік та 1 квартал 2024 року відсутня; інформація по громадам Донецької області відсутня.

За моніторингом реалізації програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік за період з початку 2024 року відсутні заходи, які можуть мати негативний вплив на атмосферне повітря, тож зроблено припущення що оцінка наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, в частині викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря нейтральна, але потребує подальшого моніторингу.

За інформацією, яку отримано від Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України (далі – Сіверсько-Донецьке БУВР) на запит стосовно якості питної води з централізованих джерел водопостачання (лист від 18.04.2024 № 09/1096), ситуація наступна: до компетенції Сіверсько-Донецького БУВР не належить здійснення моніторингу якості питної води з централізованих джерел водопостачання. Разом з тим повідомлено, що Сіверсько-Донецьким БУВР, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 758 від 19.08.2018 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу поверхневих вод», виконується державний моніторинг поверхневих вод на масивах поверхневих вод, з яких здійснюється забір води для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення (у районах поверхневих питних водозаборів).

В Донецькій області державний моніторинг поверхневих вод у районах поверхневих питних водозаборів здійснюється у 3 пунктах моніторингу по руслу р. Сіверський Донець: 540 км. водозабір КП «Словміськводоканал»; 527 км. водозабір Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу»; 522 км. водозабір КП «Компанія «Вода Донбасу» в канал Сіверський Донець-Донбас.

За результатами державного моніторингу в районах поверхневих питних водозаборів у період 2021 рік – 1 кв. 2024 року концентрації показників не перевищують «Гігієничних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення», затверджених наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721, окрім перевищення по:

- БСК: 2021 рік – у 1,17 рази (середньорічна концентрація 3,5 мгО2/дм3 при нормі 3,0 мгО2/дм3); 2022 рік – у 1,2-1,23 рази (середньорічна концентрація 3,6 – 3,7 мгО2/дм3 ); 2023 рік – у 1,1-1,2 рази (середньорічна концентрація 3,3 – 3,7 мгО2/дм3 ); 1 квартал 2024 року – у 1,2 рази (середньорічна концентрація 3,6 мгО2/дм3 );

- ХСК: 2021 рік – у 1,17 – 1,3 рази (середньорічна концентрація 19,0 – 20,1 мгО/дм3 при нормі 15,0 мгО/дм3); 2022 рік – у 1,5-1,6 рази (середньорічна концентрація 23,0 – 24,6 мгО/дм3 ); 2023 рік – у 1,4 (середньорічна концентрація 21,3 – 21,4 мгО/дм3 ); 1 квартал 2024 року – у 1,2 рази (середньорічна концентрація 17,7 – 18,0 мгО/дм3 ).

Інформація щодо якісного стану поверхневих вод, в т.ч. в місцях поверхневих питних водозаборів Донецької області, щомісяця розміщується на сайті Сіверсько- Донецького БУВР https://sdbuvr.gov.ua. На офіційному веб-сайті ГУ статистики у Донецькій області відповідна інформація та інша інформація стосовно якості питної води на території Дружківської міської територіальної громади, Краматорського району та Донецької області відсутня.

Таким чином, за результатами моніторингу поверхневих вод у районах поверхневих питних водозаборів на території Донецької області за даними Сіверсько-Донецьке БУВР, враховуючи що Програмою не передбачені заходи, які би мали ймовірний негативний вплив на стан якості питних вод, зроблено припущення, що якість питної води за період реалізації Програми та до її початку залишено без істотних змін; рекомендується подальший моніторинг.

За інформацією, яку отримано від Дружківського виробничого управління водопроводно-каналізаційного господарства обласного комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» щодо скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти (каналізаційну мережу) (лист від 15.04.2024 № 393-13), обсяги скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти (каналізаційну мережу) наступні: 2021 рік – 1373,7 т.м3; 2022 рік – 687,3 т.м3; 2023 рік – 695,1 т.м3; 1 квартал 2024 року – 200,6 т.м3, що у середньоквартальному розрахунку свідчить про зменшення обсягів скидання стічних вод з моменту реалізації заходів Програми за період з початку 2024 року порівняно з 2021 роком, та збільшення її обсягів порівняно з 2022 та 2023 роком, тож зроблено висновок про нейтральний результат реалізації Програми в цій частині; потребується подальший моніторинг.

За інформацією, яку отримано від Дружківського комунального автотранспортного підприємства 052805 Дружківської міської ради стосовно поводження з відходами на території Дружківської міської територіальної громади (лист від 12.04.2024 № 99), ситуація наступна:

- Охоплення районів громади / споживачів громади послугами з вивозу відходів за 2021, 2022, 2023 рік та за 1 квартал 2024 року становить 97% від загальної кількості районів / споживачів;

- На території громади ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ: у 2021 році -  175 одиниць в обсязі 1534,4 м. куб. відходів; у 2022 році - 84 одиниці в обсязі 910,2 м. куб. відходів; у 2023 році - 110 одиниць в обсязі 1365,34 м. куб. відходів; у 1 кварталі 2024 року - 15 одиниць в обсязі 210 м. куб. відходів.

Таким чином, за результатами моніторингу поводження з відходами на території Дружківської міської територіальної громади за даними Дружківського комунального автотранспортного підприємства 052805 Дружківської міської ради, зроблено висновок що за результатами реалізації Програми за період з початку 2024 року показник охоплення районів громади / споживачів громади послугами з вивозу відходів порівняно з попередніми періодами ( 2021 – 2023 роки) залишився без змін (97%); кількість та обсяг сміттєзвалищ свідчить про зменшення обсягів накопичення відходів за період реалізації Програми у 2024 році порівняно з попередніми періодами (2021 – 2023 роки). Результат позитивний, але за рахунок подальшої реалізації Програми може змінюватися, тож рекомендується продовження моніторингу наслідків реалізації Програми для довкілля.

За інформацією, яку отримано від Дружківського міського відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради (лист від 15.04.2024 № 213), ситуація щодо захворюваності населення, яке мешкає на території Дружківської міської територіальної громади наступна:

Захворюваність на:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1 квартал 2024 року

ГРВІ

15733

5353

2492

1017

Пневмонія

4487

975

770

176

Гіпертонічна хвороба

2330

3394

4279

1089

Гастрит (розлад функції шлунка)

289

448

633

159

Холецистит

501

477

695

170

Гепатити

108

108

256

40

Бронхіт

2162

1519

1392

463

Інші

52407

37962

40819

9509

Разом

78017

50236

51336

12623

Аналіз захворюваності населення, яке мешкає на території Дружківської міської територіальної громади, свідчить про те, що у 2024 році (у середньоквартальному розрахунку) порівняно з минулим роком спостерігається збільшення таких хвороб як ГРВІ, гіпертонічна хвороба, гастрит, бронхіт; випадки захворюваності на пневмонію, холецистит, гепатити та інші захворювання навпаки мають тенденцію до зменшення; при цьому хвороби та їх кількість протягом дії їх відстеження, а саме: 2021 рік – 1 квартал 2024 року, варіюють за періодами. Загальна захворюваність (у середньоквартальному розрахунку) свідчить про коливання кількості хвороб за періодами, зниження загальної захворюваності населення, (кількість хвороб незначно збільшена порівняно з 2022 роком (збільшення на 0,5%) та зменшена порівняно з 2021 та 2023 роком (на 35,2% та 1,6% відповідно)). В результаті проведеного моніторингу стану здоров’я населення громади до початку реалізації Програми та після, зроблено висновок, що результат впливу від реалізації Програми на здоров’я населення нейтральний (більш позитивний, ніж негативний). Враховуючи сезонність захворюваності та подальшу реалізацію Програми, припущено що результати захворюваності в подальшому можуть змінюватися, тому рекомендовано здійснювати подальший моніторинг наслідків реалізації Програми.

За результатами моніторингу наслідків виконання документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік» для довкілля, у тому числі для здоров’я населення зроблено висновки:

 • Негативних наслідків для довкілля, у т. ч. для здоров’я населення, від реалізації Програми не виявлено;
 • Вжиття заходів для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків реалізації Програми не потрібно;
 • Негативних наслідків реалізації Програми для довкілля, у т. ч. для здоров’я населення, не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку, не виявлено, тому розроблення додаткових заходів не потрібно.

 

Начальник Дружківської міської

військової адміністрації Краматорського

району Донецької області                                                                  *****

Результати моніторингу наслідків виконання документа державного планування місцевого рівня «Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2024 рік» для довкілля, у тому числі для здоров’я населення підготовлено відділом економічного розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради

Заступник начальника відділу економічного

розвитку виконавчого комітету

Дружківської міської ради                                                                *****